Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, které osobní údaje, jakým způsobem, k jakému účelu a na základě jakých právních titulů zpracováváme. Nedílnou součástí našich zásad zpracování osobních údajů je uvedení případných příjemců, doby uchování osobních údajů a informací o vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Naším cílem je srozumitelnost textu, proto jsme se jej rozhodli koncipovat formou otázek a odpovědí.

1. Kdo jsme a proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme zapsaný spolek jehož účelem je provozování rodinného centra.

Mezi naše aktivity patří:

 • realizace prorodinných vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit,
 • podpora prohlubování rodičovských kompetencí a mezigeneračních vztahů,
 • působení na veřejnost v oblasti prevence primárně patologických jevů, podpory rodiny, v oblasti prosazování principů slaďování rodinného, pracovního a osobního života, osvěty v oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu,
 • spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, součinnost se sdruženími a organizacemi s obdobným předmětem činnosti,
 • sdružování a správa prostředků určených na provoz RC Heřmánek.

Pro naši činnost je nezbytné zpracovávat některé osobní údaje vás klientů, spolupracovníků či zaměstnanců. Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytném rozsahu pro daný účel zpracování.

V rámci GDPR jsme tedy považováni za správce osobních údajů.

KDO JE SPRÁVCE:

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

RC Heřmánek, z.s.

Náves Svobody 222/49, Holice, 779 00 Olomouc

IČ 27049591

vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 7330

Správce můžete kontaktovat:
PhDr. Petra Tenglerová

rc-hermanek@seznam.cz
+420 604 339 220

SPOLEČNÍ SPRÁVCI:

V rámci kariérového poradenství a personalistiky dlouhodobě spolupracujeme se správcem:

Mgr. Romana Fornusková, IČ 08851263, se sídlem Horní lán 1200/15, 779 00 Olomouc, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce

2. Jak vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás, a to zejména při naší vzájemné komunikaci, účasti na námi pořádaných akcích, participaci na projektech, z našich vyplněných dotazníků, které slouží pro registraci na pořádané webináře nebo z uzavřených smluv. Osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů a různých rejstříků a ze sociálních sítí a internetu, kam jste vaše osobní údaje sami umístili.

3. Kdy vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme když:

 1. jste našimi klienty nebo navštívíte naše školení či webinář nebo se účastníte našich poradenských aktivit,
 2. komunikujeme spolu ať už prostřednictvím e-mailu, telefonu či jinými komunikačními prostředky jako jsou FB messenger nebo údaje v komentářích a dotazech na našich FB či LinkedIn profilech
 3. jste nebo budete chtít být v našem týmu,
 4. plníme naše právní povinnosti,
 5. zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran,
 6. navštívíte naše webové stránky,
 7. nám dáte váš souhlas v případech, kdy pro dané zpracování váš souhlas potřebujeme.

4. Které osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresa
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • název společnosti (v případě, že se jedná o OSVČ)
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (v případě, že se jedná o OSVČ)
 • rodné číslo
 • číslo bankovního účtu
 • naše vzájemná komunikace 
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 • fotografie z našich akcí

Každé zpracování osobních údajů posuzujeme s ohledem na jeho účel a stanovujeme odpovídající právní titul pro jeho zpracování.

RC Heřmánek, z.s. neshromažďuje a neuchovává informace prostřednictvím automatizovaných prostředků. Webový portál vyhodnocuje anonymně pouze počet přístupů.

5. Na jaké právním základě (titulu), pro jaký účel a po jakou dobu je zpracováváme

Zákonnost zpracování je stanovena článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce či třetí strany, nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělili.

6. Kdo může mít k údajům přístup?

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám kromě zaměstnanců pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů nebo třetích stran. Tito zpracovávají vaše osobní údaje dle stanovených účelů zpracování a na odpovídajících právních základech pro zpracování osobních údajů.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a v nezbytných případech tito naši spolupracovníci a spolupracující firmy:

Externí poskytovatelé služeb:

ÚDP Olomouc s.r.o., IČ: 258 98 141 – vedení účetnictví

WEDOS Internet, a. s., IČ: 28115708 – webhosting a emailing

Antonín Sokola, IČ: 73317594 – vývojář webu

Společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics, jako registrační formuláře na webináře využíváme Formuláře Google a případně další aplikace Google.

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

V rámci našich služeb spolupracujeme s našimi interními i externími lektory, kterým musíme s ohledem na daný účel zpracování osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnout, aby mohli připravit program vzdělávání.

Osobní údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnout také orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

7. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Právo na přístup k osobním údajům

máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz osobních údajů z naší DTB v případě, že už údaje nepotřebujeme k daným účelům nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Vaše žádost vždy individuálně posoudíme (i přes vaše právo na výmaz nemusíme v některých konkrétních případech být schopni plně vyhovět, pokud jako správci máme povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů k jinému správci
  Můžete požadovat přenesení svých osobních údajů k jinému správci.
 • Právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na rc-hermanek@seznam.cz nebo zasláním odvolání na adresu sídla správce.

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu rc-hermanek@seznam.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420 604 339 220. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši adresu Náves Svobody 222/49, Holice, 779 00 Olomouc.

Realizaci práv je možné podat buď osobně, e-mailem nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly aktualizovány ke dni 1. 8. 2023

Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.